IDENTITĂŢI REDESCOPERITE

Pentru orice întrebări, sugestii, propuneri, idei sau nelămuriri cu privire la Centrul de Studii Medievale şi Moderne din Felmer ne puteţi scrie la adresa de e-mail: csmm@renascendis.org.

Parteneri

Galerie de imagini

Principala utilizare a colecţiilor ţine de asigurarea unui fond pentru cercetare şi activităţi didactice. Intenţionăm, ca imediat cum va fi posibil, acestea să fie exploatate expoziţional în spaţii expoziţionale experientale. Proiectarea şi amenajarea expunerilor va avea o importantă componentă de învăţare – pregătire a studenţilor şi tinerilor specialişti în domeniile istorie, muzeologie, muzeografie, scenografie, arhitectură şi design de interioare. Pe lângă activităţile uzuale de conservare, restaurare şi inventariere, sporirea colecţiilor Asociaţiei Renascendis prin atragerea de donaţii în obiecte şi în bani, achiziţii sau primiri în custodie va completa o viziune proprie pe care vrem să o implementăm în managentul cultural şi al patrimoniului. În contrast cu acţiunile instituţiilor muzeale publice, intenţionăm să construim o relaţie cât mai bună cu piaţa de specialitate şi colecţionarii din România şi din străinătate, pentru a spori fondul de cercetare al CSMM şi a promova o nouă mentalitate în ceea ce priveşte actul de a colecţiona, implicaţiile şi finalitatea acestuia

Colecţia istorică şi de artă pe care Asociaţia Renascendis o pune la dispoziţia Centrului de Studii Medievale şi Moderne conţine peste 2500 de piese şi este specializată pe istorie şi artă transilvăneană. Din punct de vedere cronologic acoperă un interval cuprins între limita inferioară a neoliticului şi jumătatea secolului al XX – lea. Compoziţia este eterogenă, categoriile de obiecte nefiind reprezentate în mod egal: numismatică şi medalistică (cca. 800 piese, sec. IV. î.Hr. – sec. XX), ceramică şi porţelan (cca. 100 piese, sec. XVI - XX), sticlă, (peste 50 piese, sec. XVIII - începutul sec. XX), textile (peste 100 piese, sec. XVIII - începutul sec. XX), sigilografie (peste 100 piese, sec. XVI - începutul sec. XX), fotografie (peste 300 piese, 1860 – 1945), etnografie (cca. 50 piese, sec. XVIII - începutul sec. XX), obiecte farmaceutice şi medicale (cca. 80 piese, sec. XVIII - începutul sec. XX), artă veche (10 piese, sec. XVII – XVIII), arheologie (peste 200 piese, neolitic – sec. XVIII), obiecte militare (peste 50 piese, sec. II - începutul sec. XX), audiotecă (peste 100 plăci de ebonită şi plăci matriţă, 1910 - 1945) etc.


Arhiva istorică a CSMM cuprinde peste 500 de documente (sec. XVI – mijlocul sec. XX) redactate în limbile germană, latină, maghiară şi română (grafie latină şi chirilică). Din punct de vedere al provenienţei majoritatea sunt transilvănene, dar Valahia, Moldova, Banatul, Bucovina şi statul român modern sunt reprezentate în bună măsură. ​Biblioteca de specialitate a CSMM conţine peste 1500 volume – lucrări generale, speciale şi periodice – în limbile română, germană, engleză şi franceză. Majoritatea acestora acoperă domeniul istoriei şi al artei medievale şi moderne,  totodată o serie de alte ştiinţe umaniste fiind bine reprezentate. Asociaţia Renascendis face eforturi constante pentru creşterea fondului de carte de specialitate prin achiziţii şi atragerea de donaţii.


Aproximativ 350 volume de carte veche şi rară şi manuscrise (sec. XVII – 1940) completează biblioteca şi colecţiile, acoperind mai multe domenii de interes: drept civil, penal şi canonic, teologie, istorie, carte şcolară şi religioasă, artă, muzică dar şi beletristică. Limbile latină, germană, franceză, română şi maghiară sunt majoritar reprezentate. Aşa cum sugerează şi numele acestuia, activitatea CSMM se va concentra asupra unui interval cronologic cuprins, în mod convenţional, între începutul evului mediu european şi anul 1900. Depăşirea limitelor acestui interval nu este exclusă în funcţie de interesele CSMM. Scăderea cantitativă şi calitativă a cercetării istoriei şi a monumentelor Transilvaniei, în ultimele trei decenii, dar şi micşorarea evidentă a numărului specialiştilor interesaţi de acest domeniu sunt două motive esenţiale pentru care CSMM îşi concentrează eforturile pentru depăşirea acestei situaţii. Din punct de vedere geografic, însă, atenţia nu se va îndrepta doar către Transilvania, ci şi către întreaga Europă Centrală şi de sud-est, păstrându-se totodată deschiderea către orice alte zone care ar putea permite realizarea unor cercetări inedite. Centrul de Studii Medievale şi Moderne va efectua documentarea şi săpăturile arheologice necesare întocmirii proiectului de restaurare a complexului bisericii evanghelice fortificate din Felmer şi a celorlalte clădiri istorice vizate de proiectele asociaţiei, va coordona şi supraveghea lucrările de restaurare propriu-zise. Deasemenea va desfaşura activităţi de cercetare, pregătire complementară (teoretică, dar mai ales practică) destinate studenţilor şi cercetătorilor debutanţi, programe de pregătire a forţei de muncă locale în lucrul cu materiale şi tehnici tradiţionale pentru restaurare, pregătirea documentării pentru propunerile de clasare ca monumente istorice a anumitor obiective etc. Ne dorim ca CSMM să demonstreze viitorilor specialişti că relocarea în spaţiul rural este o oportunitate solidă pentru dezvoltarea personală şi profesională şi o modalitate sigură de a contribui la revitalizarea zonelor considerate periferice din punct de vedere economic, social şi cultural.


De un interes aparte în activitatea CSMM se bucură istoria şi cultura saşilor, o parte semnificativă a bibliotecii, arhivei şi a colecţiilor CSMM fiind dedicate respectivelor segmente de specialitate. Sporirea preocupărilor teoretice şi practice în acest sens devine din ce în ce mai necesară odată cu scăderea constantă a numărului de specialişti din domeniu, a degradării continuue a patrimoniului cultural săsesc şi pierderii urmelor civilizaţiei săseşti în mentalul colectiv al comunităţilor din România. Pe lângă intervenţiile directe de conservare şi restaurare pe care le desfăşoară, CSMM intenţionează ca în cel scurt timp posibil să contribuie activ la dezvoltarea cercetării istoriei saşilor prin înfiinţarea unei secţii de germanistică în cadrul său.

CSMM este un organism ale cărui activităţi au aplicaţii practice şi al cărui scop este să recontureze discursul istoric, cercetarea din domeniul istoriei şi din domeniile conexe acesteia, să impună o viziune nouă şi noi abordări în ceea ce priveşte managementul patrimoniului. Credem că rolul specialiştilor în ştiinţe umaniste trebuie să răspundă necesităţilor şi realităţilor contemporane, iar munca lor să aibă relevanţă la nivel practic pentru societate. Absenţa perspectivei de afirmare profesională şi de asigurare a unui trai decent din simpla practicare a meseriei sunt factorii esenţiali care au dus la o decădere calitativă, dar şi cantitativă a preocupărilor şi interesului pentru aceste domenii din partea tinerilor. Unul din răspunsurile care pot fi date acestei probleme presupune sporirea competenţelor specialiştilor în direcţii care, în mod tradiţional, nu sunt luate în calcul, dar care oferă vaste posibilităţi de evoluţie pozitivă.


​Managementul patrimoniului şi cercetarea istorică, practicate în mod profesionist şi eficient şi ale căror rezultate au aplicabilitate în domeniul turismului cultural, sunt elemente care pot avea o contribuţie esenţială la dezvoltarea rurală. Cu atât mai mult este valabilă acestă afirmaţie în cazul aşezărilor săseşti unde există premise favorabile unor asemenea abordări.  Realizarea unor proiecte de amploare care să ofere soluţii intergrate pentru complexul de probleme cu care se confruntă multe din satele Trasilvaniei, poate oferi tinerilor specialişti o posibilitate considerabilă de dezvoltare personală. Din acest motiv, misiunea CSMM este de a atrage atenţia asupra avantajelor pe care le prezintă lucrul în zole rurale. Principiul de bază al programului „Felmer – iniţiativă urbană pentru dezvoltare rurală”, adică refacerea unei relaţii reciproc avantajoase între sat şi oraş, se regăseşte complet în această viziune, CSMM fiind gândit ca o platformă pentru revitalizarea Felmerului şi a Ţării Făgăraşului, dar şi ca o modalitate de evoluţie normală pentru specialiştii din domeniu.

Centrul de Studii Medievale şi Moderne Felmer - CSMM - este o structură internă a Asociaţiei Renascendis a cărei funcţionare este asigurată în parteneriat cu Biserica Evanghelică C. A. Făgăraş şi Universitatea din Bucureşti. Formal, CSMM este parte constitutivă a programului „Felmer – iniţiativă urbană pentru dezvoltare rurală”, şi corespunde scopurilor Asociaţiei Renascendis care privesc protejarea patrimoniului şi sprijinirea studenţilor şi a tinerilor cercetători (cu precădere din domeniile istorie, artă, arhitectură, patrimoniu, arheologie, arhivistică, antropologie, istoria artei şi turism) în eforturile lor de pregatire profesională. Pentru îndeplinirea acestei misiuni, CSMM dispune de propria  bibliotecă de specialitate, arhivă istorică şi colecţie muzeală.


Sediul CSMM va fi găzduit de fosta casă parohială evanghelică din satul Felmer, comuna Şoarş, judeţul Braşov, imediat după finalizarea lucrărilor de restaurare, modernizare şi utilare. Conducerea şi coordonarea activităţii ştiinţifice a acestuia este realizată de către un Consiliu de Administraţie format din reprezentanţi ai Asociaţiei Renascendis, Bisericii Evanghelice C. A. Făgăraş şi Universităţii din Bucureşti.

CENTRUL DE STUDII MEDIEVALE ȘI MODERNE